โครงการเสวนามหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

โครงการเสวนามหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัด “โครงการเสวนามหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560 และทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง บรรยายพิเศษ “ทิศทางเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย” ซึ่งมีบุคลากรสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้มีการตอบคำถามข้อสงสัยให้กับบุคลากรในหลายๆ ประเด็น

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใกล้คลอด มติ สนช.รับหลักการแล้ว

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใกล้คลอด มติ สนช.รับหลักการแล้ว

มติ สนช. รับหลักการวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรัฐบาลยืนยันปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560  ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) มีมติรับหลักการวาระแรก ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนน 199 ต่อ 1 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 15 คน แปรญัตติภายใน 7 วัน

มีกรอบการทำงาน 30 วัน โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงหลักการของร่างฎหมายว่า เพื่อเป็นการปรับปรุงการศึกษาระดับอุมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน พร้อมการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ เป็นการปรับปรุงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ และมีความคล่องตัว มีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

สมาชิก สนช. อภิปรายแสดงความเป็นห่วงการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเฉพาะค่าหน่วยกิจที่อาจเพิ่มขึ้นและเป็นภาระกับนักศึกษา พร้อมให้คงไว้ในหลักการและแนวทางความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ตอบข้อชักถามและชี้แจงในประเด็นที่เป็นข้อคำถามต่าง ๆ ในที่ประชุม โดยเฉพาะประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับว่าค่าหน่วยกิต ท่านตอบว่า  “คณาจารย์แม่โจ้จะไม่เพิ่มรายได้จากการขึ้นค่าเทอม เพราะนักศึกษาคือลูกของพวกเราทุกคน และแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยลัยแห่งชีวิต”

16298418_1277121928990957_3225558429050219347_n 16387408_1277122508990899_4589331065297979999_n

คณะทำงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.ในกำกับ  ประชุมติดตามการดำเนินงานและความคืบหน้า

คณะทำงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.ในกำกับ ประชุมติดตามการดำเนินงานและความคืบหน้า

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 คณะทำงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.ในกำกับ ประชุมติดตามการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าของคณะทำงานแต่ละฝ่ายเพื่อเผยแพร่และสื่อสารสร้างความเข้าใจในการเตรียมตัวสู่การเป็นม.ในกำกับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีเป็นประธาน มีผู้แทนจากคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ร่วมให้ข้อมูลความคืบหน้า ทั้งด้านวิชาการ ด้านทรัพย์สินและการคลัง ด้านนักศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการยกร่างข้อบังคับ ทั้งนี้ เตรียมให้ข้อมูลความคืบหน้าแก่ผู้นำนักศึกษาซึ่งมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับการออกนอกระบบต่อไป

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืนยันร่างพ.ร.บ.

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืนยันร่างพ.ร.บ.

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ……….. ไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนในการเสนอร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาตามลำดับ โดยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป…

ล่าสุดทางคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ส่ง ร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่มีการพิจารณาปรับแก้ กลับมาให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พิจารณา โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ……. ครั้งที่ 7/2559 โดยมี ดร.สู่บุญ วุฒิพงศ์ เป็นประธานกรรมการ เพื่อพิจารณายืนยันร่างพระราชบัญญัติฯ และจะเสนออธิการบดีเป็นผู้แทนลงนาม ก่อนจะส่งกลับไปเพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกครั้ง

ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่ 689/2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 แล้ว ก็ยังได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 857/2559 และ ที่ 1109/2559 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐขึ้นอีกชุดหนึ่ง โดยได้แบ่งให้มีคณะทำงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวของ ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์กรและภาพรวมการดำเนินงาน ด้านบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านสื่อสารองค์กร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้เกิดประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

การที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ปรับมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ผลประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงคุณภาพทางด้านการศึกษาที่ส่งผลโดยตรงต่อนักศึกษาและการมีงานทำของบัณฑิต จึงอยากขอเชิญชวนชาวแม่โจ้ ร่วมกันมีบทบาท เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากฎหมายลูกบท เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของชาวแม่โจ้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารงานอย่างมีธรรมาธิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อชาวแม่โจ้และประเทศชาติต่อไป คาดว่า พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ว่าพร้อมเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอย่างเต็มภาคภูมิ ปลายปี 2559 นี้

แม่โจ้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร

แม่โจ้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 สภาคณาจารย์ และข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการฯ สำหรับการบรรยายในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลในการทำงาน ” ได้รับเกียรติจากอาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย เป็นวิทยากรบรรยาย รวมถึงในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้ชี้แจงความคืบหน้าร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัด บรรยายพิเศษ “การปรับกระบวนทัศน์สถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยในกำกับ”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัด บรรยายพิเศษ “การปรับกระบวนทัศน์สถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยในกำกับ”

เมื่อวันจันทร์ที่  21  ธันวาคม  2558  มหาวิทยาลัยแม่จั จัดบรรยายพิเศษ   หัวข้อ”การปรับกระบวนทัศน์สถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยในกำกับ”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร   มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร   ซึ่งการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  “อบรมอาจารย์ใหม่ก้าวใหม่สายวิชาการ”  รุ่นที่ 5  ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน   โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี กล่าวต้อนรับ  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  อาจารย์ใหม่ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ  ห้องข้าวหอมมะลิ  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ประจำปี 2558 และโครงการจัดทำประชามติและไขข้อข้องใจเรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ประจำปี 2558 และโครงการจัดทำประชามติและไขข้อข้องใจเรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 สภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมจัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ประจำปี 2558 และโครงการจัดทำประชามติและไขข้อข้องใจเรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณให้กับคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพของความเป็นบุคคลต้นแบบ และเพื่อเป็นการให้ความรู้ ไขข้อข้องใจ ให้เกิดความกระจ่างในการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร ประธานสภาคณาจารย์กล่าวรายงาน

กิจกรรมตลอดทั้งวันได้มีการบรรยายพิเศษและการเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

  • การบรรยายพิเศษเรื่อง “จรรยาบรรณดี ชีวิตเป็นสุข” โดย พันเอก(พิเศษ) นเรศร์ จิตรักษ์ และ ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
  • การเสวนาเรื่อง “ไขข้อข้องใจเรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดย ผศ.ปฐม ปฐมธนพงษ์ อดีตประธานสภาฯ มช. และอดีตประธาน ปอมท., รศ.ดร.สุรพล ศรีบุญทรง จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และอดีต เลขาธิการ ปอมท. และคุณเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น ผอ.สำนักงานอธิการบดี มช.

ในการนี้ได้จัดให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้ลงประชามติในเรื่อง “บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นด้วยหรือไม่กับการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเป้น ม.ในกำกับของรัฐ” โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยผลการนับคะแนนการลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการ คือ

  • สายวิชาการ มาใช้สิทธิ 317 คน เห็นด้วย 130 คน  ไม่เห็นด้วย 167 คน ไม่ออกเสียง 20 คน.
  • สายสนับสนุน มาใช้สิทธิ 659 คน เห็นด้วย 205 คน ไม่เห็นด้วย 389 คน ไม่ออกเสียง 65 คน
    รวมมาใช้สิทธิทั้งหมด 976 คน เห็นด้วย 335 คนไม่เห็นด้วย 556 คน ไม่ออกเสียง 85 คน

บุคลากรทั้งหมด 1802 คน มาใช้สิทธิ 976 คน คิดเป็น 54.01 %  ทั้งนี้ สภาคณาจารย์ฯ จะได้รอบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจราณาต่อไป

ม.แม่โจ้ จัดทบทวนนโยบาย (Retreat) “มหาวิทยาลัยแม่โจ้เตรียมตัวอย่างไร กับการจะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

ม.แม่โจ้ จัดทบทวนนโยบาย (Retreat) “มหาวิทยาลัยแม่โจ้เตรียมตัวอย่างไร กับการจะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 เรื่อง “มหาวิทยาลัยแม่โจ้เตรียมตัวอย่างไร กับการจะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องเลควิว กรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ ในส่วนของพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวน นโยบายของสภามหาวิทยาลัย และ การดำเนินการของมหาวิทยาลัยที่ได้ ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลใน การปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ผ่านมา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ และต้องเป็น ความต้องการของประชาคมแม่โจ้ สิ่งสำคัญคือมหาวิทยาลัยจะต้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาคมให้ สามารถรับรู้ถึงภาพอนาคตเกี่ยวกับระบบบริหารด้านต่างๆ ที่ต้องเป็นไปตามหลักการการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐ รูปแบบโครงการมีทั้งการ บรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง “การบริหารงานภายใต้มหาวิทยาลัยใน กำกับของรัฐ” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, “บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”โดย ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการจัดประชุมกลุ่มย่อยในเรื่องความพร้อมการเตรียมการด้าน ต่างๆ พร้อมทั้งการเปิดให้มีการแลกเปลี่ยน ณ ห้องเลควิว กรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่