โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ประจำปี 2558 และโครงการจัดทำประชามติและไขข้อข้องใจเรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ประจำปี 2558 และโครงการจัดทำประชามติและไขข้อข้องใจเรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 สภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมจัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ประจำปี 2558 และโครงการจัดทำประชามติและไขข้อข้องใจเรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณให้กับคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพของความเป็นบุคคลต้นแบบ และเพื่อเป็นการให้ความรู้ ไขข้อข้องใจ ให้เกิดความกระจ่างในการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร ประธานสภาคณาจารย์กล่าวรายงาน

กิจกรรมตลอดทั้งวันได้มีการบรรยายพิเศษและการเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

  • การบรรยายพิเศษเรื่อง “จรรยาบรรณดี ชีวิตเป็นสุข” โดย พันเอก(พิเศษ) นเรศร์ จิตรักษ์ และ ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
  • การเสวนาเรื่อง “ไขข้อข้องใจเรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดย ผศ.ปฐม ปฐมธนพงษ์ อดีตประธานสภาฯ มช. และอดีตประธาน ปอมท., รศ.ดร.สุรพล ศรีบุญทรง จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และอดีต เลขาธิการ ปอมท. และคุณเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น ผอ.สำนักงานอธิการบดี มช.

ในการนี้ได้จัดให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้ลงประชามติในเรื่อง “บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นด้วยหรือไม่กับการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเป้น ม.ในกำกับของรัฐ” โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยผลการนับคะแนนการลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการ คือ

  • สายวิชาการ มาใช้สิทธิ 317 คน เห็นด้วย 130 คน  ไม่เห็นด้วย 167 คน ไม่ออกเสียง 20 คน.
  • สายสนับสนุน มาใช้สิทธิ 659 คน เห็นด้วย 205 คน ไม่เห็นด้วย 389 คน ไม่ออกเสียง 65 คน
    รวมมาใช้สิทธิทั้งหมด 976 คน เห็นด้วย 335 คนไม่เห็นด้วย 556 คน ไม่ออกเสียง 85 คน

บุคลากรทั้งหมด 1802 คน มาใช้สิทธิ 976 คน คิดเป็น 54.01 %  ทั้งนี้ สภาคณาจารย์ฯ จะได้รอบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจราณาต่อไป