คณะทำงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.ในกำกับ  ประชุมติดตามการดำเนินงานและความคืบหน้า

คณะทำงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.ในกำกับ ประชุมติดตามการดำเนินงานและความคืบหน้า

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 คณะทำงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.ในกำกับ ประชุมติดตามการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าของคณะทำงานแต่ละฝ่ายเพื่อเผยแพร่และสื่อสารสร้างความเข้าใจในการเตรียมตัวสู่การเป็นม.ในกำกับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีเป็นประธาน มีผู้แทนจากคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ร่วมให้ข้อมูลความคืบหน้า ทั้งด้านวิชาการ ด้านทรัพย์สินและการคลัง ด้านนักศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการยกร่างข้อบังคับ ทั้งนี้ เตรียมให้ข้อมูลความคืบหน้าแก่ผู้นำนักศึกษาซึ่งมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับการออกนอกระบบต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *