พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใกล้คลอด มติ สนช.รับหลักการแล้ว

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใกล้คลอด มติ สนช.รับหลักการแล้ว

มติ สนช. รับหลักการวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรัฐบาลยืนยันปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560  ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) มีมติรับหลักการวาระแรก ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนน 199 ต่อ 1 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 15 คน แปรญัตติภายใน 7 วัน

มีกรอบการทำงาน 30 วัน โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงหลักการของร่างฎหมายว่า เพื่อเป็นการปรับปรุงการศึกษาระดับอุมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน พร้อมการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ เป็นการปรับปรุงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ และมีความคล่องตัว มีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

สมาชิก สนช. อภิปรายแสดงความเป็นห่วงการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเฉพาะค่าหน่วยกิจที่อาจเพิ่มขึ้นและเป็นภาระกับนักศึกษา พร้อมให้คงไว้ในหลักการและแนวทางความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ตอบข้อชักถามและชี้แจงในประเด็นที่เป็นข้อคำถามต่าง ๆ ในที่ประชุม โดยเฉพาะประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับว่าค่าหน่วยกิต ท่านตอบว่า  “คณาจารย์แม่โจ้จะไม่เพิ่มรายได้จากการขึ้นค่าเทอม เพราะนักศึกษาคือลูกของพวกเราทุกคน และแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยลัยแห่งชีวิต”

16298418_1277121928990957_3225558429050219347_n 16387408_1277122508990899_4589331065297979999_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *