มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัด บรรยายพิเศษ “การปรับกระบวนทัศน์สถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยในกำกับ”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัด บรรยายพิเศษ “การปรับกระบวนทัศน์สถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยในกำกับ”

เมื่อวันจันทร์ที่  21  ธันวาคม  2558  มหาวิทยาลัยแม่จั จัดบรรยายพิเศษ   หัวข้อ”การปรับกระบวนทัศน์สถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยในกำกับ”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร   มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร   ซึ่งการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  “อบรมอาจารย์ใหม่ก้าวใหม่สายวิชาการ”  รุ่นที่ 5  ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน   โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี กล่าวต้อนรับ  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  อาจารย์ใหม่ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ  ห้องข้าวหอมมะลิ  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้