แม่โจ้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร

แม่โจ้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 สภาคณาจารย์ และข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการฯ สำหรับการบรรยายในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลในการทำงาน ” ได้รับเกียรติจากอาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย เป็นวิทยากรบรรยาย รวมถึงในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้ชี้แจงความคืบหน้าร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *