มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืนยันร่างพ.ร.บ.

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืนยันร่างพ.ร.บ.

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ……….. ไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนในการเสนอร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาตามลำดับ โดยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป…

ล่าสุดทางคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ส่ง ร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่มีการพิจารณาปรับแก้ กลับมาให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พิจารณา โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ……. ครั้งที่ 7/2559 โดยมี ดร.สู่บุญ วุฒิพงศ์ เป็นประธานกรรมการ เพื่อพิจารณายืนยันร่างพระราชบัญญัติฯ และจะเสนออธิการบดีเป็นผู้แทนลงนาม ก่อนจะส่งกลับไปเพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกครั้ง

ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่ 689/2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 แล้ว ก็ยังได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 857/2559 และ ที่ 1109/2559 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐขึ้นอีกชุดหนึ่ง โดยได้แบ่งให้มีคณะทำงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวของ ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์กรและภาพรวมการดำเนินงาน ด้านบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านสื่อสารองค์กร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้เกิดประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

การที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ปรับมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ผลประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงคุณภาพทางด้านการศึกษาที่ส่งผลโดยตรงต่อนักศึกษาและการมีงานทำของบัณฑิต จึงอยากขอเชิญชวนชาวแม่โจ้ ร่วมกันมีบทบาท เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากฎหมายลูกบท เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของชาวแม่โจ้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารงานอย่างมีธรรมาธิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อชาวแม่โจ้และประเทศชาติต่อไป คาดว่า พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ว่าพร้อมเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอย่างเต็มภาคภูมิ ปลายปี 2559 นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *